ZEZWOLENIA STAŁE

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na terenie Gminy Łobez zezwolenie wydaje Burmistrz Łobza.

Uzyskać można dwa rodzaje zezwoleń: na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /handel/.

Zezwolenia, o których mowa powyżej wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

Zezwolenie „A” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu (PIWO);

Zezwolenie „B” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 8% alkoholu (WINO);

Zezwolenie „C” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (WÓDKA);

Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych (drinki, koktajle) z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu jest obowiązany posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %.

Zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łobzie, o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Łobzie Nr VI/38/03 z 29 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Łobez.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony:

 • nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel).

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie ma ustawowy obowiązek zgłaszać organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie,
ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.

wniosek do pobrania

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (art. 76a § 2 k.p.a. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym / wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 35 i poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 65. z póź.zm.).

Opłaty

1) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek gminy opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, muszą co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Mają na to czas do 31 stycznia.

Jeśli nie złoży oświadczenia do 31 stycznia, zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, należy w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Do rocznej opłaty „podstawowej” za korzystanie z zezwolenia należy dodać także dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty.

oświadczenie o sprzedaży do pobrania

2) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:

 

L.p.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przy wartości sprzedaży do
37 500 zł
– opłata wynosi 525,00 zł
przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do
37 500 zł
– opłata wynosi 525,00 zł
przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do
77 000 zł
– opłata wynosi 2 100,00 zł
przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

 

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku nieprzestrzegania następujących zasad:

 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych oraz sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych,
 • nieprzestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia, lub dokonania opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty za zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.