SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem nr 1373/2023 Burmistrza Łobza z dnia 10 stycznia 2023 roku.  Członkami Komisji są:

 • Piotr Blumensztajn  – przewodniczący Komisji,
 • Iwona Wójcicka – zastępca przewodniczącego Komisji,
 • Joanna Tomczyk – sekretarz,
 • Mirosława Turbak – członek,
 • Ryszard Krzęćko – członek,
 • Agnieszka Bogucka – członek,
 • Adrianna Michota – członek,
 • Arleta Szwacińska – członek.

Zadania Komisji:

 • Profilaktyka – Komisja skupia się na współpracy ze szkołami, pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami mając na celu promocję zdrowia, organizację czasu dzieci
  i młodzieży oraz kontrolę realizacji zewnętrznych programów profilaktycznych.
 • Uzależnienia – Komisja zajmuje się działaniami zmierzającymi do orzeczenia
  o zobowiązaniu do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, prowadzeniem rozmów motywacyjnych z takimi osobami oraz współpracą
  z terapeutami i biegłymi sądowymi.
 • Współpraca z punktami sprzedaży alkoholu, opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrola sklepów i punktów gastronomicznych w zakresie przestrzegania prawa i zasad sprzedaży alkoholu.