PEDAGODZY SZKOLNI

Zawód: Pedagog

Jedną z najbardziej odpowiedzialnych pozycji w szkołach jest pedagog szkolny. Funkcja ta towarzyszy w tej lub innej formie naszemu szkolnictwu już od 1973 roku w efekcie podjęcia decyzji o reformie systemu oświaty PRL.

Do zadań pedagogów szkolnych należy przede wszystkim opieka nad uczniami danej placówki oraz współpraca z rodzicami w zakresie wychowania ich dziecka. Pedagog szkolny to swoisty organizator i koordynator działalności szkoły w zakresie opieki i pomocy wychowawczej nad dzieckiem we współpracy z rodzicami oraz innymi instytucjami mogącymi wesprzeć rozwój dzieci.

W szczególności w zakresie obowiązków pedagoga szkolnego leży:

 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych
 • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności
 • Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych
 • Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego
 • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp
 • Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
 • Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców,
 • Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem szkolnym, Komitetem Rodzicielskim w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • Współdziałać z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami wychowawczo-zawodowymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania

Pełną listę obowiązków pedagoga szkolnego można pobrać ze stosownych ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W gminie Łobez mamy 4 szkoły podstawowe: 3 w Łobzie i 1 w Bełcznie. W każdej z tych placówek funkcjonują pedagodzy i/lub psycholodzy szkolni. Są to osoby otwarte na kontakt i chętne do pomocy. W razie problemów wychowawczych lub po prostu pytań z szeroko pojętego wychowania zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym twego dziecka.

 

Szkoła Podstawowa Nr1 im.Marii Skłodowskiej–Curie w Łobzie

ul. Gen. J. Bema 6, 73-150 Łobez

Tel: 091/39 743 99

e-mail:szkola1.lobez@wp.pl

Strona www: sp1lobez.w.interia.pl,   lobez-sp1.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

ul. Spokojna   4, 73-150 Łobez

Tel:091/39 743 70

e-mail:lobezsp2@.wp.pl

Strona www: sp2lobez.edupage.org/

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Bełczna 

Bełczna , 73-150 Łobez

Tel:091/39 781 05

e-mail: spbelczna@interklasa.pl

 

Zespół Szkół Gimnazjalnych  im. Adama  Mickiewicza w Łobzie

u. Kościuszki 17, 73-150 Łobez

Tel:091/39 747 61

e-mail: zsglobez@poczta.onet.pl

Strona www: zsglobez.nazwa.pl