INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Instytucje i organizacje zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii na terenie Gminy Łobez.

 

 1.  Stowarzyszenie Klub Abstynenta „FRAL” w Łobzie ul. Niepodległości 50 – oferuje pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Organizuje samopomocowe zajęcia terapeutyczne w warunkach zapewniających dyskrecję.
 2. Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ul. Wojska Polskiego 2Działania instytucji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi ukierunkowane są na prowadzenie rozmów profilaktycznych i pouczających. W przypadku nadużywania alkoholu przez rodziców funkcjonariusze policji wnioskują do sądu o właściwe sprawowanie władzy rodzicielskiej oraz o leczenie odwykowe z powództwa cywilnego. Komenda Powiatowa Policji w Łobzie prowadzi różnorodne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wdrażając „Niebieską Kartę”.
 3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie przy ul. Niepodległości 13 – Udziela pomocy rodzinom, w których występuje trudna sytuacja finansowa związana z nadużywaniem alkoholu. Pomoc ta, to głównie pomoc finansowa w formie zasiłków, bonów żywnościowych, oraz obiady w szkołach dla dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje również wypoczynek dla dzieci ze środowisk ryzyka. MGOPS prowadzi również działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wdrażając „Niebieską Kartę” (Zespół Interdyscyplinarny). Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą szeroko rozumianą pracę socjalną:
 •  poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc pedagogiczną i socjalną.
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w ramach działań z zakresu interwencji kryzysowej proponuje:
 • pomoc prawną, pedagogiczną, socjalną i psychologiczną,
 • poradnictwo i konsultacje,
 • grupę wsparcia dla kobiet i mężczyzn ofiar przemocy domowej,
 • grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą i będących świadkami przemocy.
 1. Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie ma na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym nie potrafiącym poradzić sobie z podstawowymi problemami życiowymi. Zadaniem CIS jest reintegracja społeczna mająca na celu wzmocnienie pozycji społecznej dzięki pomocy szeregu specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz doradcy społecznego. Uczestnicy odbywają rozmowy diagnostyczne, które pomagają ocenić osobowość oraz ich mocne i słabe strony, Dzięki temu specjaliści mogą określić indywidualne potrzeby uczestników, problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
 1. STOWARZYSZENIE MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowiejest placówką prowadzącą leczenie, terapię i rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych powyżej 18 roku życia. Placówka realizuje formułę edukacji prozdrowotnej obejmującej profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących przede wszystkim HIV, AIDS i innych chorób związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
 • Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30 (od 18 r. życia)
 • Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-18 miesięcy (średnioterminowe)
 • Placówka prowadzi:
 • Leczenie somatyczne
 • Leczenie psychiatryczne
 • Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
 • Poradnictwo dla osób uzależnionych
 • Psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych
 • Psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych
 • Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych
 • Kursy zawodowe
 • Placówka wystawia skierowania na:
 • Badania stwierdzające zakażenie HIV
 • Badania stwierdzające zakażenie HCV
 • Badania stwierdzające zakażenie HBV
 • Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia
 • Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. Stowarzyszenie DIOGENES” Regionalne Centrum im. Marka Kotańskiego w Rynowie –celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie – użytecznej, ochrona zdrowia oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, rodzin dysfunkcyjnych. Schronienie znajdą mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi. Posiłki ciepłe i suchy prowiant wydawane są codziennie na miejscu.