OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU

SPRZEDAWCO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PAMIĘTAJ !!

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Masz na to czas do 31 stycznia.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, Twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 1. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łobzie do 31 stycznia wraz z dowodem wniesienia opłaty w kasie Urzędu lub na konto: Bank Spółdzielczy o/Łobez 89 9375 1038 2600 4835 2000 0010 (na dowodach wpłaty należy podać nr zezwoleń i adres punktu sprzedaży ).
 2. Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 3. Wartość sprzedaży za dany rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
 4. W przypadku kontroli wiarygodności złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w przedmiotowym oświadczeniu należą:
 • okresowe raporty fiskalne (np. dobowe, miesięczne lub roczne),
 • faktury dot. zakupu napojów alkoholowych oraz oświadczenie o stosowanej marży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

 

Podstawa prawna:

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn zm.), wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

 1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
 2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) – art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn zm.).
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
 3. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 4. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.
 5. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 6. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

OPŁATY:

L.p. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

Druk oświadczenia do pobrania

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn zm.).