OBSZARY DZIAŁANIA KOMISJI

Działalność komisji można zasadniczo podzielić na trzy obszary:

  • Obszar Profilaktyczny
  • Obszar Terapeutyczny
  • Obszar Kontrolny

Profilaktyczny zakres działania Komisji obejmuje zadania prowadzonych pośród dzieci
i młodzieży. Zadania te mają na celu zabezpieczenie określonych grup wiekowych przed wpływem alkoholu oraz narkotyków. Działania podejmowane obejmują między innymi przeprowadzanie różnorodnych programów profilaktycznych, które Komisja wybiera przy współpracy ze szkolnymi pedagogami. Komisja podejmuje także działania, takie jak organizacja zajęć pozalekcyjnych, dopłaty do wyjazdów dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem takiego problemu czy też działalność w zakresie promocji zdrowia i sportu.

Terapeutyczny zakres funkcjonowania Komisji obejmuje działania mające na celu pomoc osobom uzależnionym oraz ograniczanie skutków uzależnienia między innymi poprzez działalność punktu konsultacyjnego, zatrudnienie terapeuty oraz organizację grupy wsparcia. Komisja zajmuje się również indywidualnymi sprawami osób tkwiących w uzależnieniu, motywuje je do podjęcia leczenia, zapewnia konsultacje z terapeutą i stara się doprowadzić do sytuacji gdy osoba uzależniona rozpoczyna terapię. Komisja również podejmuje działania zmierzające do orzeczenia przez Sąd zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Obszar kontrolny dotyczy wszystkich tych działań, które komisja podejmuje w kwestii punktów sprzedaży alkoholu tj. kontrola warunków prowadzenia obrotu alkoholem na terenie gminy, przede wszystkim pod kątem przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do zadań Komisji należy także organizowanie szkoleń dla sprzedawców oraz opiniowanie wniosków (w drodze postanowienia) na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności ich lokalizacji
z uchwałami Rady Miejskiej.