OPIS KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łobzie wraz z jej przewodniczącym powołuje Burmistrz Łobza.

Wszystkie komisje, niezależnie czy gminne czy miejskie posiadają swój budżet na który składają się opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Tak więc im większa gmina lub miasto, im więcej punktów sprzedaży alkoholu tym większy budżet komisji z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych tudzież na profilaktykę. To właśnie z tych pieniędzy opłacamy terapeutów, zakupujemy programy profilaktyczne dla szkół oraz wspieramy wydarzenia, wycieczki i imprezy z promocją zdrowia i sportu w tle.

Mając na względzie swe statutowe zadania GKRPA współpracuje instytucjami mogącymi wesprzeć lub zostać wspartymi w walce o życie bez nałogów. Ściśle współpracujemy ze szkołami podstawowymi zwłaszcza z pedagogami szkolnymi. Ich pomoc, również merytoryczna w zakresie wyboru i prowadzenia programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży jest zwykle nieoceniona. To właśnie pedagog jest osobą, która może jako pierwsza wykryć symptomy patologii rodzinnych gdzie alkohol bardzo często gra pierwsze skrzypce.

Współpracujemy też w Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łobzie oraz dzielnicowymi. Wspieramy również stowarzyszenia, koła zainteresowań oraz kluby sportowe.