SPRZEDAŻ ALKOHOLU NA IMPREZIE MASOWEJ

Warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezie masowej

Sprzedaż napojów alkoholowych na imprezie masowej może odbywać się po uprzednim otrzymaniu zezwolenia jednorazowego (do 2 dni).

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.

Wniosek do pobrania

Zezwolenie można odebrać po wcześniejszym dokonaniu opłaty w wysokości 1/12 opłaty rocznej  tj. 43,75 zł.

Zgodnie z treścią art. 8a ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160)

  1. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
  2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
  3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zezwolenie dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć – katering).
  4. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
  5. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

 

A zatem sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas trwania imprezy masowej mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie tzw. kateringowe, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż to organizator przedmiotowej imprezy decyduje o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.